ไทย (ภาคเหนือ)
โรคพืช
เชื้อรา
ดัชนีคุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ
การควบคุมโดยชีววิทยา
การควบคุม