ไทย (ภาคเหนือ)
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกรรม
เกษตรกร
ผักกาดหอม
นวัตกรรมทางการเกษตร
การเจริญเติบโต
การปลูก
การถ่ายทอดเทคโนโลยี