สิทธิบัตร
เส้นวัสดุหญ้าแฝก, รัชนี, แซมแจ่มจรั, and รัจนวารินทร์ รุ่งโรจน์ , มูลนิธิโครงการหลวง, 04/2545, Thailand, p.50576, (2545)  Download: 13707.pdf (395.59 KB)