2.1.2 งานทดสอบการผลิตไม้ผล

 

ประเภท

ชนิดพืช

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

ไม้ผลขนาดเล็ก จำนวน  3  ชนิด

เคพกูสเบอรี่  ราสเบอร์รี่ และ มัลเบอร์รี่ 

จำนวน 6  แปลง 2  โรงเรือน รวม 3  งาน

254.80  กิโลกรัม

ไม้ผลร้อน  จำนวน 4 ชนิด 

เสาวรส มะม่วง  อะโวกาโด และน้อยหน่าเพชรปากช่อง 

จำนวน  3  แปลง

150 ตัน

 

ราสพ์เบอรี่

 

เคพกูสเบอรี่

 

เสาวรสหวาน อะโวกาโด

 

มัลเบอรี่

 

 
มะม่วง