สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่มีสายพันธุ์จำนวนมาก งานทดสอบสาธิตการผลิตพืชผัก/สมุนไพร ไม้ผล และฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์เล็ก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจนพัฒนาเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนได้

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด พัฒนามาจากศูนย์วิจัยกาแฟอาราบิก้า ที่บ้านแม่หลอดซึ่งมีการปลูกกาแฟอาราบิก้า และมีการแพร่ระบาดโรคราสนิมอย่างรุนแรง พันธุ์กาแฟลูกผสม เป็นสายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม จากศูนย์วิจัยโรคราสนิม ของโปรตุเกส ชั่วที่ 2 ( F2 ) จำนวน 28 คู่ผสม รวมทั้งพันธุ์แท้อื่นๆ ทั้งหมดนำลงปลูกที่ศูนย์วิจัยกาแฟบ้านแม่หลอด การดำเนินงานวิจัยสายพันธุ์ จึงเริ่มจากปี พ.ศ.2517 ถึงปี พ.ศ.2523 สายพันธุ์กาแฟได้แพร่หลายออกไปยังแหล่งปลูกต่างๆ เช่นที่ ขุนวาง วาวี เขาค้อ ดอยมูเซอ ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด ปีพ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงพระกรุณารับไว้ในความดูแลของโครงการหลวง และได้ชื่อว่า “สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด” การคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มีแปลงลูกผสมชั่วที่ 3-4-5 และชั่วที่ 6 สถานีได้นำไม้โตเร็วมาปลูกให้เป็นร่มเงามากถึง 7 ชนิด จนเป็นสวนกาแฟภายใต้ร่มเงาที่สมบูรณ์ทีสุด

สถานที่ตั้ง และลักษณะทั่วไป

-ที่ตั้ง สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ตั้งอยู่ที่บ้านแม่หลอดหมู่ 10 ตำบล สบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 680 เมตร

-ภูมิประเทศ พื้นที่เป็นบริเวณเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา เป็นดินประเภท Reddish Brown Laterite เนื้อดินร่วนซุย เป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH 5.5 -6.5

-ภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนตลอดปี พ.ศ.2554 2,166.4 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี พ.ศ.2554 22.4 องศาเซลเซียส

-ประชากรที่อยู่อาศัย มีพื้นที่รับผิดชอบ 8.36 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,226 ไร่ ครอบคลุม บ้าน 4 หย่อมบ้าน ได้แก่ บ้านแม่หลอดเหนือ บ้านแม่หลอดใต้ บ้านแม่เจี้ยว และบ้านผาแตก จำนวน 148 ครัวเรือน ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 578 คน ซึ่งประกอบด้วย คนเมือง และชนเผ่ากะเหรี่ยง

 

ศึกษาการจัดกิ่งมะละกอสายพันธุ์ปากช่อง 1 และฮอลแลนด์ บนค้างเพื่อให้ผลผลิตตลอดทั้งปี

 

2.1 งานทดสอบและสาธิตการผลิตพืช

2.1.1 งานทดสอบการผลิตพืชผักและสมุนไพร

ประเภท

ชนิดพืช

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

พืชผัก  6  ชนิด

ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น  ฟักจานบิน   ฟักคอหงส์  ซุกินีเหลือง และพริกซุปเปอร์ฮอท

1  ไร่  3  งาน

(15 แปลง 1 โรงเรือน)

2,305.6   กิโลกรัม

พืชสมุนไพร 5 ชนิด 

ตระไคร้ จิงจูฉ่าย ออริกาโน  อิตาเลี่ยนพาสเล่ย์ และไชว์

2  ไร่

(6 แปลง)

 

ซิกินีเหลือง พริกซุปเปอร์ฮอท

ฟักจานบิน ฟักคอหงส์

จิงจูฉ่าย ออริกาโน

ไชว์ อิตาเลี่ยนพาสเล่ย์

 
แตงกวาญี่ปุ่น