ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ถือเป็นสถานีหลักในการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับเขตหนาว และไม้ผลเขตหนาวขนาดเล็ก รวมถึงการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชผัก พืชไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านไม้ดอกและไม้ประดับที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งบนพื้นที่สูง

 

 

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยบนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ซึ่งเดิมมักบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ เพื่อทำไร่เลื่อนลอปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด และฝิ่น ส่งผลให้กลายสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาเหล่านั้นให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนฝิ่น ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรกรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น บุกรุกทำลายป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ด้วยการให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบถาวร อันเป็นที่มาของการจัดตั้ง “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ในปี พ.ศ. 2522 ณ บริเวณบ้านขุนกลาง เพื่อเป็นสถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงอีกแห่งหนึ่งดำเนินงานวิจัยด้านไม้ตัดดอก ไม้ประดับ พืชผัก และไม้ผลขนาดเล็ก รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัย อันนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้เป็นรายได้ของครอบครัวเกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้านรอบ ๆ สถานี ตลอดจนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาทางสังคม และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไป

3.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 4 แห่ง รวมพื้นที่ 513 ไร่ ประกอบด้วยสถานีฯ (บ้านขุนกลาง) 89.5 ไร่, หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง 193.0 ไร่, หน่วยแม่ยะน้อย 110.0 ไร่  และหน่วยผาตั้ง 120.5 ไร่

3.2 ภูมิประเทศ เป็นหุบเขาชันมีความลาดเท ตั้งแต่ 10-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 600-1,380 เมตร ลักษณะดินเป็นดินตะกอนและดินเหนียว มี pH ที่ 6.2-7.5 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีและปานกลาง

3.3 ภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยฤดูร้อน 30 องศาเซลเซียส ฤดูฝน 22.6 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว 17.1 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ย เฉลี่ยต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส สูงสุด 26 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 246.39 มิลลิเมตร

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แสดงข้อมูลอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ปี 2554

 

เดือน

อุณหภูมิเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)

ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร)

ต่ำสุด

สูงสุด

มกราคม

8.00

23.00

20.04

กุมภาพันธ์

10.00

26.00

 -

มีนาคม

15.00

25.00

200.16

เมษายน

14.00

28.00

233.61

พฤษภาคม

17.00

28.00

464.86

มิถุนายน

18.00

27.00

386.11

กรกฎาคม

18.00

28.00

226.36

สิงหาคม

17.00

28.00

441.61

กันยายน

18.00

26.00

462.64

ตุลาคม

15.00

26.00

490.78

พฤศจิกายน

12.00

24.00

30.52

ธันวาคม

9.00

23.00

0.00

เฉลี่ยรายปี

14.00

26.00

246.39

ที่มา :  หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

3.4 ประชากรที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยเผ่าม้ง 2,140 คน และเผ่ากะเหรี่ยง 1,561 คน รวม 3,701 คน

จำนวน 630 ครัวเรือน ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน มีพื้นที่ส่งเสริม 7 กลุ่มบ้าน ได้แก่ กลุ่มบ้านเมืองอาง แม่แอบ ผาหมอน-หนองหล่ม แม่กลางหลวง บ้านขุนกลาง แม่ยะน้อย ปางหินฝน