สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีที่สำคัญเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลเขตหนาว ไม้ป่าโตเร็ว พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ชาจีน ฯ การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. การศึกษาวิจัยพืช เมืองหนาวได้แก่ ไม้ผล พันธุ์ไม้โตเร็ว ไผ่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ กุหลาบสายพันธุ์ต่าง ๆ สมุนไพร ชาจีน ลินิน

2. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นแหล่งวิชาการและเป็นศูนย์การเรียนรู้ เป็นสถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

3. งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมดำเนินงานในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง

 

 

 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามดอยต่าง ๆ ทางภาคเหนือเลิกการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้และต้นน้ำลำธารของประเทศถูกทำลาย สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีที่ทดลอง ค้นคว้าวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อนำผลการทดลอง ค้นคว้า และวิจัยไปส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ปลูกทดแทนฝิ่น

 

สถานที่ตั้งและลักษณะทั่วไป

3.1 ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านคุ้มหมู่ที่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,811 ไร่

3.2 ภูมิประเทศ บริเวณดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งรูปรีคล้ายกะทะประกอบด้วยเขาหินปูน และเขาหินดินดาน ความลาดชันของพื้นที่ไหล่เขาสองด้านระหว่าง 15 - 45 เปอร์เซ็นต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาอ่างขางสูงประมาณ 1,920 เมตร พื้นที่ราบบริเวณที่ตั้งของสถานีฯ สูง 1,400 เมตร ลาดจากเหนือลงใต้

3.3 ภูมิอากาศ มีอากาศหนาวเย็นยาวนานและมีอุณหภูมิต่ำมากในฤดูหนาว ภูมิอากาศปี 2554 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 13.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 22.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน (ต.ค.52-ก.ย.54) รวม 2,394.30 มิลลิเมตร

 

สรุปรายงานตรวจวัดอากาศสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ประจำปี งบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-กันยายน 2554)

 

ลำดับ เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํซ.) ความชื้นเฉลี่ย (%) ปริมาณน้ำฝน น้ำระเหยเฉลี่ย
ที่ สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย (มม.)  (มม./ วัน)
1

ตุลาคม  53

21.5
16.4
19.0
85.1
62.3
73.7
223.7
2.43
2

พฤศจิกายน 53

20.0
10.1
15.0
88.2
49.4
68.8
2.0
1.94
3

ธันวาคม 53

20.3
8.7
14.5
88.0
46.9
67.4
7.0
1.59
4

มกราคม  54

19.3
8.0
13.6
89.2
46.6
67.9
18.2
1.79
5

กุมภาพันธุ์  54

22.4
6.4
14.4
90.3
26.9
58.6
0.0
2.92
6

มีนาคม  54

21.4
10.8
16.1
89.0
44.5
66.8
125.4
2.69
7

เมษายน  54

23.7
14.1
18.9
87.5
45.2
66.3
237.7
4.27
8

พฤษภาคม  54

23.6
17.4
20.5
86.0
57.4
71.7
376.0
3.97
9

มิถุนายน  54

23.3
18.4
20.8
74.6
54.8
64.7
233.9
5.06
10

กรกฎาคม  54

23.5
18.3
20.9
86.0
65.3
75.6
304.4
2.76
11

สิงหาคม  54

22.2
17.9
20.0
85.4
73.5
79.5
429.6
3.11
12

กันยายน  54

22.9
18.0
20.5
86.6
74.6
80.6
436.4
2.78
เฉลี่ย
22.0
13.7
17.9
86.3
54.0
70.1
199.5
2.94

 

3.4 ประชากรที่อยู่อาศัย มี 9 หมู่บ้านที่รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ดังนี้ หมู่บ้านส่งเสริมหลัก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขอบด้ง บ้านนอแล บ้านหลวง บ้านคุ้ม และ บ้านปางม้า หมู่บ้านส่งเสริมรอง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผาแดง บ้านถ้ำง๊อบ บ้านสินชัย และบ้านป่าคา ประชากร มี 4 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และ จีนยูนนาน