การสนับสนุนและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศดังนี้คือ