Titleจุลสารไม้ผล ข่าวสารของฝ่ายไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง 2542 ปี 2-4
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2542
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Volume2
Section4
Issue07/1999
Date Published07/1999
Keywordsจุลสาร, วารสาร, ไม้ผล
Notes

การยืดอายุการเก็บเกี่ยวของผลำม้ด้วยการเคลือบผิวผลด้วยสารไคโตซาน

พันธุ์สาลี่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย

เนียง

การใช้เหยื่อพิษป้องกันกำจัดแมลงวันผลไม้

โรคไส้ดำของสาลี่

น้ำมันปิโตรเลียมกำจัดศัตรูพืช

การประกวดพืช

วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

Citation Key843
AttachmentSize
2-4.pdf3.47 MB