Titleการพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาตามกระบวนการอิพเทด (ipted) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม หมู่บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
Publication TypeBook
Year of Publication2550
Authorsพะมุลิลา, รัฐธวิทย์, and มูลนิธิโครงการหลวง
Publisherมูลนิธิโครงการหลวง
Place Publishedเชียงใหม่
Keywordsการพัฒนาชุมชน, การพึ่งตนเอง, ชาวเขา, เชียงใหม่. อำเภอแม่อาย. ตำบลท่าตอน
Citation Key___2550-3