Titleการพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาตามกระบวนการอิพเทด (ipted) บ้านเมืองน้อยหมู่ 8 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน
Publication TypeBook
Year of Publication2550
Authorsกล่อมใจ, ธิดารัตน์, and มูลนิธิโครงการหลวง
Publisherมูลนิธิโครงการหลวง
Place Publishedเชียงใหม่
Keywordsการพัฒนาชุมชน, การพึ่งตนเอง, ชาวเขา, เชียงราย. อำเภอเวียงป่าเป้า. ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
Citation Key___2550-1