Titleการศึกษาสารป้องกันการหืนจากพืชสมุนไพรบนที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Study of Herbal Natural Antioxidant from Royal Project Foundation
Publication TypeBook
Year of Publication2548
Authorsวิริยจารี, ไพโรจน์, and มูลนิธิโครงการหลวง
Publisherมูลนิธิโครงการหลวง
Place Publishedเชียงใหม่
Keywordsการผลิต, กุนเชียง, พืชสมุนไพร, สารสกัดจากพืช, เทคโนดลยีการผลิตอาหาร, ไทย (ภาคเหนือ)
Citation Key__:_2548-9