Titleการพัฒนาไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อนเป็นไม้กระถาง: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of Tropical Ornamental Bulbs for Potted Plants
Publication TypeBook
Year of Publication2547
Authorsวรรณไกรโรจน์, สุรวิช, คำแปง เกียมศักดิ, สุริยะวงศ์ วันดี, and มูลนิธิโครงการหลวง
Publisherมูลนิธิโครงการหลวง
Place Publishedเชียงใหม่
Keywordsการขยายพันธุ์, การปลูก, ไม้ดอก
Citation Key__:_2547-16