Titleการเปรียบเทียบพันธุ์แตงหอม = Varietal Trial of Hybrid Melon
Publication TypeBook
Year of Publication2545
Authorsประสมสวย, ธงชัย, นันศิริ ธวัชชัย, ชาวสวน บันเทิง, and มูลนิธิโครงการหลวง
Publisherมูลนิธิโครงการหลวง
Place Publishedเชียงใหม่
Keywordsการปลูก, พันธุ์, แตงหอม
Citation Key___2545-4