องคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้า และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจเยี่ยมภายในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นศูนย์ลำดับที่ 39 ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ก่อตั้งขึ้นในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอที่มีฐานะยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยดำเนินงานตามแนวทางพระราชทาน เริ่มจากการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า ระบบชลประทาน และพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร ขณะนี้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตในบริเวณพื้นที่ตั้งของศูนย์ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร และแนะนำพืชชนิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ทดแทน โดยเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เพื่อเป็นตัวอย่าง แล้วจึงขยายออกไปจากการเห็นตัวอย่างความสำเร็จ การดำเนินงานสืบเนื่องมาในรัชสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักการใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย และมีพระราชประสงค์ให้พัฒนาศูนย์ฯ เลอตอ เป็นพื้นที่ตัวอย่างที่คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงดำเนินงานเพื่อสนองตามพระราชประสงค์และพระบรมราโชบาย ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน 25 หย่อมบ้าน 1,772 ครัวเรือน จำนวนประชากร 6,856 คน

นับเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ของการพัฒนา ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามลำดับ และมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่ชุมชนที่พัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขณะนี้ในพื้นที่ดูแลของศูนย์ฯ เลอตอ ไม่มีไร่ฝิ่นหลงเหลือ ศูนย์ฯ เลอตอ ยังได้ศึกษาวิจัยการเจริญเติบโตของพืชต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกส่งเสริมแก่เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย ขณะนี้มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 433 ครัวเรือน โดยพืชส่งเสริมสำคัญที่นำมาสร้างอาชีพทดแทนฝิ่น ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ซุกินี สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี และเสาวรสหวาน

สำหรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ มูลนิธิโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมประสานในการสำรวจและวางแนวทางการจัดระบบการใช้พื้นที่ เพื่อแยกส่วนที่เป็นป่า และพื้นที่เพาะปลูกออกจากกัน ดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูป่าส่วนที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่เกษตรได้จัดทำแปลงในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปลูกหญ้าแฝก อีกทั้งยังดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีจิตสำนึกรักป่า นำสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป หลังจากการประชุมองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมภายในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้แก่ จุดก่อสร้างศาลาทรงงาน และจุดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุและโทรศัพท์ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น