องคมนตรีประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัคร และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติของมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้องคมนตรีได้มอบแนวทางในการกำหนดกรอบระบบงานเพื่อความชัดเจน และนำสู่ความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงยึดตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เพื่อให้การสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความสุขแก่ประชาชน สืบสานการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานของทุกส่วน