Export 7 results:
Filters: Keyword is พืชสมุนไพร  [Clear All Filters]
ไทย (ภาคเหนือ)
เทคโนดลยีการผลิตอาหาร
เจียวกู้หลาน
เครื่องเทศ
เกษตรอินทรีย์
สารสกัดจากพืช
สมุนไพร
พืชสมุนไพร
ผักปลอดสารพิษ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชีวเคมี
งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
กุนเชียง
การผลิต