Export 15 results:
Filters: Keyword is Thailand  [Clear All Filters]
ไทย (ภาคเหนือ)
สมุนไพร
พืชสมุนไพร
งานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
การปลูกไม้ดอก
ซิมบีเดียม Sensation ‘Melita’, เกตุเพชร, วชิระ , คู่มือไม้ดอก, (2555)  Download: Melita.pdf (776.54 KB); Melita2.pdf (528.86 KB)
รูดบีเกีย, พันธ์ทอง, วชิระ , คู่มือไม้ดอก, (2555)  Download: Biennial.pdf (175.5 KB)
แบงเซีย, แสนใจเป็ง, พินทรัตน์ , คู่มือไม้ดอก, (2555)  Download: banksia.pdf (775.84 KB)
การปลูกดอกไม้