มูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 ด้าน คือ

 

1. การดำเนินงานภายในศูนย์ฯ

1) การสาธิตการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และบุคคลภายนอก

2) การควบคุมคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร

3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด

 

2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร

1) การส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2) การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริม

 

3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

1) สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองในรูปแบบต่างๆ

2) สนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ

 

4. ประสานและร่วมมือกับภาคราชการและเอกชนในการพัฒนาด้านต่างๆ

เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ อาศัยกลไกของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น

     งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ผลผลิตของเกษตรกรเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น  ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูมาตามลำดับ และผลงานได้ขยายไปสู่ประชากรชาวไทยภูเขาและชาวไทยทั่วไป ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งภายในประเทศและในระดับนานาชาติ

    ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีทั้งหมด 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยาและตาก มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืน และมีความพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย รวมทั้งยินดีที่จะให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนบนพื้นที่สูงของนานาประเทศ ตามคำขวัญของโครงการหลวงที่ว่า