สำนักงานใหญ่โครงการหลวง เชียงใหม่ สำนักงานโครงการหลวง กรุงเทพฯ

สำนักงานโครงการหลวง
65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เส้นทาง

สำนักงานประสานงานโครงการหลวง
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 10900

เส้นทาง

 

 

สถานที่

       โทรศัพท์

     โทรสาร

E-mail

สำนักงานเชียงใหม่

0-5332-4001

0-5332-4000

pr@royalproject.org

สำนักงานโครงการหลวงกรุงเทพฯ

0-2942-8656 -9

0-2942-7030,0-2942-7040

 

ฝ่ายตลาดเชียงใหม่

0-5321-1613

0-5322-2671,0-5389-2631

 

ฝ่ายตลาดกรุงเทพฯ

0-2579-4747,0-2579-1175

0-2561-4286

 

อาคารผลิตผลโครงการหลวง

0-5311-4221 – 27

0-5311-4220

packing_house001@hotmail.com

โรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

0-5311-4236 – 9

 

mg.rpfplant@hotmail.com

โรงหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

0-5311-4232 – 3

 

 


แผนกธุรการ

100, 107, 109

แผนกประชาสัมพันธ์

102, 104, 108

งานพัฒนาส่วนกลาง

125, 151

งานไม้ผลส่วนกลาง

344

งานไม้ดอกส่วนกลาง

303, 304

ศูนย์อารักขาพืช

342

หัตถกรรม

101, 172

งานวิจัย

135, 184

ฝ่ายการเงินและบัญชี

177, 111

งานการเงิน รับ – จ่าย

117, 118

ฝ่ายตลาดเชียงใหม่

053-211-613

 

 

จังหวัดเชียงใหม่

 โทรศัพท์

สาขาถนนสุเทพ 

0-5321-1656 ต่อ 240-241

สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่

0-5392-2127

สาขาเชียงใหม่ 89 พลาซ่า

0-5314-1855

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

0-5200-1500

ศูนย์จำหน่ายผลผลิตโครงการหลวง แม่เหียะ (Outlet)

0-5311-4221 ต่อ 455

สาขา ตลาดโลตัสคำเที่ยง (จำหน่ายไม้กระถาง ปุ๋ยอินทรีย์)

0-5323-1826

ครัวโครงการหลวง (จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)

0-5208-0660

 

กรุงเทพฯ
 

 

สาขาตลาด อ.ต.ก.

0-2279-1551

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0-2561-0197, 0-2942-5686-9  ต่อ 12

สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง  1

0-2535-4070

สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง 2
ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 2 ชั้น 3 (ประตู 15)

สาขาดิโอลด์สยามพลาซ่า  

0-2225-0623

สาขาบองมาร์เช่   

0-2158-0673

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  

0-2958-5925

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สาขา1 (SD5) 

0-2134-8888 ต่อ 6260

สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สาขา2 (LB3) 

0-2134-8888 ต่อ 6212

สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี

0-2354-4720

สาขาวังแดง 

02-123-8732 แฟกซ์ 02-123-8731

เชียงราย

 

สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย 0-5317-9920
อุดรธานี   

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

0-4292-1275