ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
 7003_ปางดะ  7002_อินทนนท์  7002_อินทนนท์
 7011_แกน้อย  7003_ปางดะ  7004_แม่หลอด
 7012_ขุนแปะ  7004_แม่หลอด  7013_ขุ่นวาง
 7013_ขุนวาง  7011_แกน้อย  7016_ทุ่งเรา
 7014_ตีนตก  7012_ขุนแปะ  7017_ทุ่งหลวง
 7016_ทุ่งเรา  7013_ขุนวาง  7018_ปางอุ๋ง
 7017_ทุ่งหลวง  7014_ตีนตก  7019_ปังค่า
 7018_ปางอุ๋ง  7016_ทุ่งเรา  7020_ป่าเมี่ยง
 7019_ปังค่า  7017_ทุ่งหลวง  7021_พระบาทห้วยต้ม
 7020_ป่าเมี่ยง  7018_ปางอุ๋ง  7025_แม่ปูนหลวง
 7021_พระบาทห้วยต้ม  7019_ปังค่า  7026_แม่ลาน้อย
 7022_ม่อนเงาะ  7020_ป่าเมี่ยง  7028_แม่สะเรียง
 7023_แม่โถ  7021_พระบาทห้วยต้ม  7029_แม่สาใหม่
 7024_แม่ทาเหนือ  7023_แม่โถ  7030_แม่แฮ
 7026_แม่ลาน้อย  7024_แม่ทาเหนือ  7033_หนองเขียว
 7027_แม่สะป๊อก  7025_แม่ปูนหลวง  7034_หนองหอย
 7028_แม่สะเรียง  7026_แม่ลาน้อย  7036_ห้วยน้ำขุ่น
 7029_แม่สาใหม่  7027_แม่สะป๊อก  7043_ห้วยแล้ง
 7030_แม่แฮ  7028_แม่สะเรียง  7044_ห้วยส้มป่อย
 7031_วัดจันทร์  7029_แม่สาใหม่  7045_แม่แพะ
 7032_สะโง๊ะ  7030_แม่แฮ  
 7033_หนองเขียว  7031_วัดจันทร์  
 7034_หนองหอย  7032_สะโง๊ะ  
 7035_หมอกจ๋าม  7033_หนองเขียว  
 7036_ห้วยน้ำขุ่น  7034_หนองหอย  
 7037_ห้วยน้ำริน  7035_หมอกจ๋าม  
 7038_ห้วยโป่ง  7036_ห้วยน้ำขุ่น  
 7040_ห้วยลึก  7037_ห้วยน้ำริน  
 7042_ห้วยเสี้ยว  7038_ห้วยโป่ง  
 7043_ห้วยแล้ง  7040_ห้วยลึก  
 7044_ห้วยส้มป่อย  7043_ห้วยแล้ง  
 7045_แม่แพะ  7044_ห้วยส้มป่อย  
 7046_ผาตั้ง  7045_แม่แพะ  
   7046_ผาตั้ง