โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

วิธีปฏิบัติด้านสินค้าคงเหลือ

1. สินค้าคงเหลือปลายงวดที่จะถูกนำมาบันทึกในงบรายรับรายจ่าย ประกอบด้วย
1.1. พืชไร่ เช่น ข้าว ถั่ว บัคหวีด
1.2. พืชเครื่องดื่มที่ผ่านการแปรรูป เช่น เก๊กฮวย คาร์โมมายด์
1.3. กาแฟที่ผ่านการแปรรูป เช่น กาแฟกะลา
1.4. ชาที่ผ่านการแปรรูป เช่น ชาอู่หลง ชาหย่วนจือ ชาแดง ชาอัสสัม
1.5. เมล็ดพันธุ์ (ที่ยังไม่ได้นำไปเพาะกล้า)
1.6. สารเคมี (สินค้าซื้อมาเพื่อขายให้เกษตรกร)

ไม่นับ วัสดุบรรจุ ผักที่อยู่ระหว่างการเพาะกล้า ปุ๋ยที่ยังอยู่กระบวนการหมัก

2. วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ คือ นับสินค้าที่มีอยู่จริง กระทบกับรายงานสินค้าคงเหลือที่สามารถพิมพ์ได้จากโปรแกรม CD Organizer

3. สินค้าคงเหลือต้นงวด จะมีค่าเป็นบวก (+) ส่วนสินค้าคงเหลือปลายงวด จะมีค่าเป็นลบ (-)

4. สินค้าคงเหลือปลายงวดของงวดปัจจุบัน จะเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดในงวดถัดไป