-ปลูกหญ้าแฝก ระยะทาง 1,480 เมตร จำนวน 37,000 กล้า - กำจัดวัชพืชพร้อมรดน้ำตามแนวหญ้าแฝก - ตัดแต่งหญ้าแฝกเพื่อกระตุ้นการแตกกอใหม่ - ปลูกซ่อมหญ้าแฝกตามแนว

- ผลิตปุ๋ยหมัก 17 ตัน - ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 600 ลิตร

- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 1,300 ลิตร

 

- ปริมาณผลผลิตผ่านงานคัดบรรจุ จำนวน 6 ประเภท 94 ชนิด

- ปริมาณผลผลิต 703,157.41 กิโลกรัม มูลค่า 8456,370.90 บาท

- ปริมาณไม้ดอก ไม้ประดับ 55,876 ดอก / ช่อ มูลค่า 732,552.50 บาท

 

ตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง จาก 67 ชนิดพืช จำนวน 4,652 ตัวอย่าง

รายการ ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ พบระดับปลอดภัย พบระดับไม่ปลอดภัย
ผัก GAP 4,031 3,500 523 8
สมุนไพร 201 199 2 0
ผลไม้ 336 322 12 2
ผักอินทรีย์ 84 84 0 0
รวม 4,652 4,105 537 10
เปอร์เซ็นต์ 100 88.2 11.5 0.3