2.2 งานทดสอบและสาธิตการผลิตสัตว์

  ประเภท

ปริมาณผลผลิต

ปศุสัตว์  จำนวน   5  ชนิด 

629.61 กก.