1.2 ผลงานวิจัยเด่น

1.2.1 ผลงานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากฝ่ายวิจัย

1.2.2 ผลงานวิจัยที่ใช้งบประมาณประจำปีของสถานี

งานวิจัยโครงการทดสอบพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้ม (โครงการ I.C.D.F ประเทศไต้หวัน) ที่หน่วยวิจัยส้มโป่งน้อย  

เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2554 – 31 ธันวาคม 2556 มี 3 กิจกรรม คือ

1) ศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ตระกูลส้มที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการหลวง

2) ศึกษาและพัฒนาการผลิตพืชตระกูลส้ม

3) ศึกษาและพัฒนาระบบการขยายพันธุ์ตระกูลส้ม

 

 

2.1 งานทดสอบและสาธิตการผลิตพืช

ประเภท

ชนิดพืช

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

ไม้ผลขนาดเล็ก จำนวน 4 ชนิด

องุ่น มะเดื่อ  มัลเบอรี่  เสาวรส

6  ไร่

2,525.15 กก.         

ไม้ผลเขตร้อน จำนวน   6  ชนิด

มะม่วง  มะละกอ  ฝรั่งไร้เมล็ด  มะเฟืองไต้หวัน  ลิ้นจี่  น้อยหน่า

17.5 ไร่ 

5,812 กก.

ส้ม จำนวน  4  ชนิด

เกรฟฟรุ้ทแดง  เกรฟฟรุ้ทชมพู  สายน้ำผึ้ง โอชิดะพองแกน 

12   ไร่

468 กก.

กล้วย จำนวน 2 ชนิด

กล้วยไข่  กล้วยหอมทอง

2 ไร่

735 หัว

พืชผัก GAP จำนวน   28 ชนิด

 

ไร่

10,136 กก.

พืชสมุนไพร  จำนวน   18   ชนิด 

 

5 ไร่

3,079.34  กก.

พืชผักอินทรีย์  จำนวน  8  ชนิด 

 

15ไร่

3,010.1  กก.

ไม้ดอกไม้ประดับ  จำนวน  7  ชนิด 

กุหลาบ  เคอร์คูม่า  ยูโคมีส  ใบหน้าวัวลาย  ใบรอยัลเจด  ใบฟิโลเดนดรอน  อิลิแกน  คล้ามรกต

1,552 ตรม.

55,876  หน่วย

พืชไร่  จำนวน  4  ชนิด 

ถั่วแดงหลวง  ถั่วขาว  ข้าวไร่  ข้าวฟ่าง

7.25  ไร่

2,667  กก.

ไผ่  จำนวน  2  ชนิด 

ไผ่หวานอ่างขาง  ไผ่หยก จำหน่ายลำไม้ไผ่  280 ลำ

30   ไร่

2,770.7 กก.

งานทดสอบสาธิต 2 งาน

1) งานทดสอบสาธิตการจัดทรงต้นส้ม 2.)งานทดสอบสาธิตการไว้จำนวนผลผลิตส้ม