1.1 งานวิจัย

1.1.1 งานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากฝ่ายวิจัย มีจำนวน 26 โครงการ 9 หมวดงาน ดำเนินการแล้ว 25 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ ดังนี้

โครงการวิจัย ประจำปี 2554 สถานีเกษตรหลวงปางดะ จำนวน 26 เรื่อง

ลำดับ

หมวดงาน

รหัส

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

ผัก

3011-3618

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่

นางอัญชัญ  ชมภูพวง

2

ผัก

3011-3686

การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กเพื่อคุณภาพดีและให้ผลผลิตสูง

ดร.สุชีลา  เตชะวงศ์เสถียร

3

ผัก

3011-3754

การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
บล็อคโคลี่เพื่อผลิตต้นอ่อนที่มีสารซัลโฟราเฟนสูง

รศ.ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์

4

ผัก

 

การพัฒนาระบบการปลูกพริกพิโรธเชิงการค้าในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

ผศ.ดร.จริยา  วิสิทธิพานิช

5

ผัก

 

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน

นางอัญชัญ  ชมพูพวง

6

ผัก

 

การประเมินปฏิกิริยาสัมพันธ์ร่วมระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโต

Tulsi  Gurung

7

สมุนไพร

3015-3823

ความสัมพันธ์ระหว่างพรรณพฤกษ์  ชาติท้องถิ่นและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวพื้นเมืองและไทยลื้อในสถานีเกษตรหลวงปางดะ

รศ.ดร.ชูศรี  ไตรสนธิ

8

พืชไร่

3020-3692

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่

ดร.วีรพันธ์  กันแก้ว

9

พืชไร่

3020-3693

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วแดงหลวง

ดร.วีรพันธ์  กันแก้ว

10

พืชไร่

3020-3825

ศักยภาพการให้ผลผลิตของงาหอมบนพื้นที่สูง

รศ.อาคม  กาญจนประโชติ

11

พืชไร่

3020-3826

ความต้องการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตของถั่ว

นายสัมพันธ์  ตาติวงค์

12

พืชไร่

3020-3827

การใช้ประโยชน์และเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมถั่วบนที่สูง

นายวิมล  ปันสุภา

13

พืชไร่

 

การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วโดยไม่ไถพรวน

นายอุทิศ  เตจ๊ะ

14

ไม้ผล

3025-3765

การทดสอบพันธุ์กีวีฟรู้ท สายพันธุ์
ที่คัดเลือกและค้างแบบต่าง ๆใน
พื้นที่ความหนาวเย็นต่ำ

นายวิรัตน์   ปราบทุกข์

15

ไม้ผล

3025-3828

การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของมะเดื่อฝรั่ง

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

16

ไม้ผล

3025-3832

เบบี้กีวีฟรู้ทในประเทศไทย

ดร.กุลทินี  ผิวนิล

17

ไม้ผล

3025-3870

การทดสอบพันธุ์องุ่นโดยระบบ
การปลูกแบบใหม่ของโครงการหลวง

นายวิรัตน์   ปราบทุกข์

18

ไม้ผล

3025-3872

การผลิตกีวีฟรู้ท บนพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการเสียบ  ตาดอก

ผศ.ดร.สห  ตุลพงศ์

19

ไม้ผล

3025-3874

โครงการทดสอบพันธุ์เสาวรสหวานบนพื้น ที่สูงที่ระดับความสูงแตกต่างกัน

ดร.อัจฉรา  ภาวศุทธิ์

20

ไม้ผล

3025-3875

ผลของการตัดแต่งและช่วงเวลาปลูกต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตราสพ์เบอรี่พันธุ์ Amity

นางอาภากร  อนุพันธ์

21

ไม้ผล

3025-3878

ปริมาณสารอาหารสำคัญและฤทธิ์ในการต้นอนุมูลอิสระของไม้ผลขนาดเล็กที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวง

ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

22

ป่าไม้และทรัพยากร
ธรรมชาติ

3035-3883

การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง

ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

23

ไม้ดอกไม้ประดับ

3040-3889

การพัฒนาดองดึงสายพันธุ์แท้เพื่อตัดดอก

รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์

24

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

3065-3846

เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวว่านสี่ทิศเพื่อตัดดอก

นส.ประภัสสร  อารยะกิจเจริญชัย

25

อารักขาพืช

 

การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือน

รศ.ดร.โกศล เจริญสม
ดร.โสภณ  อุไรชื่น

26

ดินและปุ๋ย

 

การกำหนดชั้นสภาพอุณหภูมิดินและสภาพความชื้นดินในบริเวณพื้นที่สูงโครงการหลวง

นส.สุพัตรา  วัฒนา

 

1.1.2 งานวิจัยที่ใช้งบประมาณอื่นและงบประจำปีของสถานี มีจำนวน 9 เรื่อง 3 หมวดงาน งานทดสอบปี 2554 ดำเนินงานโดยสถานีเกษตรหลวงปางดะ

ลำดับ

หมวดงาน

ชื่อโครงการ

1

ไม้ผล

การทดสอบคุณภาพผลผลิตมะละกอพันธุ์ปากช่อง 1 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

2

ไม้ผล

การทดสอบการใช้ปุ๋ยเพิ่มความหวานกับผลผลิตมะเฟืองไต้หวัน

3

ไม้ผลขนาดเล็ก

การทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์ทามาริลโล

4

ไม้ผลเขตหนาว

การคัดเลือกสายพันธุ์โลควัท

5

พืชผัก

การเปรียบเทียบผลผลิตฟักข้าวสายพันธุ์เวียดนามและสายพันธุ์พื้นเมือง

6

พืชผัก

การทดสอบผลิตเมล็ดพันธุ์แครอท

7

พืชผัก

การทดสอบพันธุ์ผักกาดหอมห่อ

8

พืชผัก

การปลูกมะเขือม่วงในระบบคลังอาหาร

9

ไม้ดอก

การทดสอบแซนเดอร์โซเนีย