งานปลูกป่าชาวบ้านและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

-  กิจกรรมปลูกป่า พื้นที่ปลูก 20ไร่ 5,440 ต้น  3  กลุ่มบ้าน

-  กิจกรรมปลูกป่าไผ่ พื้นที่ปลูก 5  ไร่  100 ต้น 1 กลุ่มบ้าน

- ปลูกหญ้าแฝก  พื้นที่ปลูก 1 ไร่ 6,400  ต้น

 

 

ผลิตปุ๋ยหมัก 7 ตัน ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 200 ลิตร ปุ๋ยพืชสด 2 ไร่

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

 

ปุ๋ยหมัก

 

 

 

วิเคราะห์สารตกค้างในพืชผัก/สมุนไพรและไม้ผล   18  ชนิด  455  ตัวอย่าง

 ผลการตรวจ ตรวจไม่พบจำนวน  318  ตัวอย่าง  ตรวจพบในระดับที่ปลอดภัย  จำนวน  137  ตัวอย่าง

 

10.1 งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10.2 งานบริการทางวิชาการ

บริการ  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  นักท่องเที่ยวและบริการบ้านพัก  จำนวน  1,731  คน  แยกออกเป็น

-   ฝึกอบรม  4  ครั้ง  100  คน

-   ศึกษาดูงาน  3  คณะ  60  คน

-  การฝึกงานของนักศึกษา  4  สถาบัน  21  คน

-  นักท่องเที่ยวและผู้รับบริการบ้านพัก ( ที่พักอาหารและเครื่องดื่มงานสโมสร )  1,550  คน

 

ประชุมกลุ่มเตรียมสหกรณ์ นักศึกษาฝึกงาน

 

บ้านพัก 

 

ฝึกอบรม ประชุมคณะทำงาน

9.3 งานบริการด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมปลูกป่า

 

กิจกรรมนักศึกษาฝึกงาน

 

อบรมเกษตรกร GAP และตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของเกษตรกร

แผนที่ภายในสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด