10.1งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งฝึกอบรมและถ่ายองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกรภายในและภายนอกพื้นที่ นักศึกษาฝึกงานและผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ประกอบไปด้วย

1. โรงเรือนจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ โรงเรือนจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับของมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ ไม้ผล สมุนไพร และกล้วยไม้

2. โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิน แหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์เฟินหายากและใกล้สูญพันธุ์ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและพืชสวน รวบรวมพันธุ์เฟินไว้กว่า 50 สกุล 150 ชนิด

3. โรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ รวบรวมและจัดแสดงพืชกินสัตว์ที่สำคัญ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงซึ่งประกอบด้วยสกุลต่างๆ เช่น สกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง, สกุลหยาดน้ำค้าง, สกุลกาบหอยแครง, สกุลดาลิงโตเนีย, สกุลซาราซีเนีย, สกุลพิงกุย, สกุลกระเป๋าจิงโจ้ เป็นต้น

4. โรงเรือนผลิตเฟินและไม้กระถาง สำหรับผู้สนใจเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตเฟินและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า

5. โรงเรือนผลิตผักสลัดในสารละลาย(Hydroponics) สำหรับผู้สนใจการผลิตผักสลัดในสารละลาย อาทิ เรดคอรัลสลัด, บัตเตอร์เฮดสลัด, โอ๊คลีฟเขียว, โอ๊คลีฟแดง

นอกจากนี้ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้งานประมงบนพื้นที่สูง ในด้านการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์ เทราต์ (Rainbow Trout) และการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวอีกด้วย

 

1. การศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มีคณะศึกษาดูงานประจำปี 2554  รวม 280  คณะ  15,483  คน

 

1.1 ด้านวิชาการ

คณะศึกษาดูงาน                                  จำนวน283 คณะ 13,036 คน

  

2. งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ              จำนวน 1 เรื่อง 3,000 เล่ม

 

งานบริการทางวิชาการ

1.ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางวิชาการ

ประชุม                                                  จำนวน 12 ครั้ง 459 คน

อบรม                                                     จำนวน 10 คณะ 604 คน

สัมมนา                                                  จำนวน 4 หลักสูตร 4 คณะ175 คน

 

งานบริการด้านการท่องเที่ยว

1. การเข้าเยี่ยมชมสถานี ฯ

จำนวนนักท่องเที่ยว            63,286 คน            จำนวนรถ  9,019 คัน

 

 

จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู

- ผู้ซื้อบัตรเข้าชม จำนวน 49,359 คน

2..งานบ้านพักและงานกางเต็นท์

-มีจำนวนผู้เข้าพัก 6,903 คน

                - ใช้ผลิตภัณฑ์ของจากมูลนิธิโครงการหลวงภายในห้องพัก เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวด เจลล้างมือ ชา กาแฟสด น้ำดื่ม เป็นต้น

                - คณะสำคัญที่มาใช้บริการ อาทิเช่น คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จากรพ.ศิริราช ร.พ.นครพิงค์ ร.พ. จอมทอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

สโมสร

                - บริการอาหารและเครื่องดื่ม

- จัดทำเมนูใหม่เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้หลากหลายโดยเน้นผลผลิตโครงการหลวงและพัฒนารสชาดอาหารให้ดีขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

 

 

จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

                                - จำหน่ายสินค้าของมูลนิธิโครงการหลวง และสินค้าหัตถกรรมชาวบ้านในพื้นที่ จากกลุ่มหัตถกรรมแม่บ้านกลุ่มม้งและกลุ่มกะเหรี่ยง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีฯเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

                                               

กิจกรรมสำคัญประจำปีงบประมาณ 2554

1.นิตยสาร JIB JIB ของสายการบินนกแอร์ได้สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว และบันทึกภาพเพื่อนำข้อมูลและภาพที่ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในนิตยสาร JIBJIB ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2553

  

 

2.บริษัทกันตนา โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิตรายการก้านกล้วยคลับ ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 16.15 – 16.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 เข้าถ่ายทำรายการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ ในระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2553

 

3.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 องคมนตรี พลากร  สุวรรณรัฐ และคณะ  จำนวน 7 คน เยี่ยมชมสวนกุหลาบพันปี ที่สถานี ฯ โดยมีนายสมชาย  เขียวแดง ผู้อำนวยการสถานีฯ อินทนนท์ ให้การต้อนรับ

 

4.วันที่ 18 ธันวาคม 2553 นักเขียนจากสำนักพิมพ์ Editions Didier Millet (EDM) ได้สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสถานีฯอินทนนท์ เกษตรกรชาวไทยภูเขาที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จัดพิมพ์หนังสือ King Bhumibol Adulyadej:A Life’s Work หนังสือที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ

 

5.วันที่ 6 มกราคม 2554 คณะผู้แทนสุลต่านประเทศมาเลเซีย และราชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัยไม้ดอกเมืองหนาว, งานผลิตไม้ดอกไม้ประดับ, ผักไฮโดรโพนิกส์ที่สถานี ฯ อินทนนท์ และงานเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์, งานวิจัยปลาสเตอร์เจียน ที่หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงอินทนนท์

 

 

แผนที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์