1.1 งานวิจัย

1.1.1 งานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากฝ่ายวิจัย ดำเนินงานที่สถานีฯ จำนวน 24 โครงการ โครงการต่อเนื่อง 23 โครงการ โครงการใหม่ 1  โครงการ ดังนี้

 

ลำดับ

หมวดงาน

รหัส

หัวข้องาน

หัวหน้าโครงการ

1

ผัก

3011-3618

การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่เพื่อให้ผลผลิตสูงและต้านทานโรคราแป้ง

นางอัญชัญ  ชมภูพวง

2

ไม้ผล

3025-3551

การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

รศ.ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ

3

ไม้ผล

3025-3759

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนพื้นที่สูงของประเทศไทย

รศ.ดร.กฤษณา  กฤษณพุกต์

4

ไม้ผล

3025-3875

ผลของการตัดแต่งและช่วงเวลาปลูกต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตราสพ์เบอรี่พันธุ์ Amity

นางสาวสาวิตรี  ทิวงศ์

5

ไม้ผล

3025-3877

อิทธิพลของ GA3 และ CPPU ต่อคุณภาพผลผลิตองุ่นพันธุ์ บิวตี้ ซีดเลสส์ และพันธุ์ เฟรม ซีดเลสส์

ดร.ชินพันธ์  ธนารุจ

6

ไม้ผล

3025-3878

ปริมาณสารอาหารสำคัญและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของไม้ผลขนาดเล็กที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวง

ดร.ณรงค์ชัย  พิพัฒน์ธนวงศ์

7

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3714

เทคนิคการผลิต Eryngium sp. เชิงการค้า

นางสาวปิยมล  มีสกุล

8

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3778

การประเมินและทดสอบลูกผสมกุหลาบตัดดอกสำหรับเกษตรกรภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง

นายวชิระ  เกตุเพชร

9

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3836

การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมสำหรับงานผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง

นายวชิระ  เกตุเพชร

10

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3837

การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงสำหรับทำเป็นไม้กระถาง

นายวชิระ  เกตุเพชร

11

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3840

การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในสภาพปลอดเชื้อ

นางสาวพรพิมล  ไชยมาลา

12

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3884

ผลของปัจจัยบางประการต่อการผลิตเซนเดอร์โซเนีย

รศ.ดร.โสระยา  ร่วมรังษี

13

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3886

เทคนิคการผลิตออนิโธกาลัมเชิงการค้า

นางขนิษฐา  เสนาวงค์

14

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3887

การพัฒนาการผลิตไฮเดรนเยียภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก

นายสืบศักดิ์  เสนาวงค์

15

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3890

การพัฒนาพันธุ์หน้าวัว-เปลวเทียนเพื่อตัดดอก

รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์

16

ไม้ดอก

ไม้ประดับ

3040-3891

การปรับปรุงพันธุ์แคลล่า ลิลี่ เพื่อผลิตเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง

นางสาวพรพิมล  ไชยมาลา

17

ประมง

3050-3752

การทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนในประเทศไทย

ดร.คุณหญิง โกมุท  อุ่นศรีส่ง

18

ประมง

3050-3860

การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงปูขนในภาคเหนือของประเทศไทย

ดร.คุณหญิง โกมุท  อุ่นศรีส่ง

19

ประมง

3050-3867

การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาเทร้าเพศเมียล้วนที่เลี้ยงบนดอยอินทนนท์

ดร.คุณหญิง โกมุท  อุ่นศรีส่ง

20

การแปรรูป

3055-3907

คุณภาพซากและเนื้อของปลาที่ผลิตโดยมูลนิธิโครงการหลวง

รศ.ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา

21

อารักขาพืช

3060-3863

โครงการย่อยที่ 1 งบสนับสนุนและดำเนินการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาพืชในมูลนิธิโครงการหลวง

รศ.ดร.นุชนาฎ  จงเลขา

22

อารักขาพืช

3060-3864

โครงการย่อยที่ 2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลชนิดของศัตรูพืชและสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

นางสาวกาญจนา  วิชิตตระกูลถาวร

23

อารักขาพืช

3060-3865

โครงการย่อยที่ 3 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอารักขาพืชในมูลนิธิโครงการหลวง การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานอย่างมีส่วนร่วม

ดร.สุรีวัลย์  เมฆกมล

24

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

3065-3847

การพัฒนารูปแบบและการผลิตถุงห่อผลไม้เมืองหนาว

ดร.ศิริวรรณ  ตั้งแสงประทีป

1.1.2 งานวิจัยที่ใช้งบประมาณประจำปีของสถานี

1.2 ผลงานวิจัยเด่น

1.2.1 ผลงานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากฝ่ายวิจัย ที่สามารถเผยแพร่สูเกษตรกร ดังนี้

งานปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยียสำหรับตัดดอก        ได้เริ่มทำการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 โดยการนำเข้าสายพันธุ์จากต่างประเทศ ศึกษาคัดเลือกและผสมเกสรเพื่อปรับปรุงพันธุ์ สามารถคัดเลือกลูกผสมที่มีคุณสมบัติเป็นไม้ตัดดอก และได้ส่งเสริมให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 3 หมายเลข  ได้แก่  027,  031, และ U1 โดยมีพื้นที่ส่งเสริมที่ศูนย์ ฯ ขุนแปะ และศูนย์ ฯ แกน้อย มีพื้นที่ผลิตทั้งสิ้น 5.14 ไร่  จำนวน  7,618  ต้น  ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตสู่ตลาดในปี 2555 จำนวน 32,000  ช่อ

 

 

 

 

เทคนิคการผลิตกลอริโอซ่าสำหรับตัดดอก  ได้ศึกษาวิจัย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2542  เป็นต้นมา กลอริโอซ่าตัดดอกได้ขยายสู่งานส่งเสริมที่ ศูนย์ ฯ หนองเขียว โดยมีพื้นที่ผลิต 1.5 ไร่ จำนวน 18 โรงเรือน ซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตปลายปี 2555 จำนวน 6000 ช่อ/เดือน

 

งานศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ดาเลีย  จากการปลูกทดสอบพันธุ์ดาเลียในปี 2553 โดยนำเข้า จากบริษัท   Vitus BV. จำนวน  6  สายพันธุ์และบริษัท  Van  Zon neveld   and   Teeuwen B.V ประเทศ เนเธอร์แลนด์  จำนวน 16  สายพันธุ์ รวม 22 สายพันธุ์ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับตัดดอกได้ 11 สายพันธุ์ ได้แก่ Prospero, Bonbini, Serena, Naomi, Genova , Kid’ climax, Peter, Syphony, H.Suffsion, Butter  Cup, Red  Cap  และ Ander  Lockwood   คาดว่าจะออกส่งเสริมเกษตรกรของสถานีฯอินทนนท์   4  ราย จำนวน 16  โรงเรือน คาดว่าเกษตรกรจะสามารถรับต้นพันธุ์ไปปลูกได้ในเดือน พ.ค. 2555  และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ประมาณเดือน ส.ค. 2555 และจะส่งมอบพันธุ์ดาเลียให้กับสถานี ฯ อ่างขาง  จำนวน 10  สายพันธุ์ จำนวน 450  ต้น

1.2.2 ผลงานวิจัยที่ใช้งบประมาณประจำปีของสถานี

งานศึกษาผลของการลดอุณหภูมิดินที่มีต่อการชักนำการเกิดตาดอกของอัลสโตรมีเรีย เนื่องจากการผลิตอัลสโตรมีเรียที่ศูนย์ ฯ แม่โถ  โดยใช้สายพันธุ์นำเข้าจากบริษัท Royal  Van  Zan ten  จำนวน  13  สายพันธุ์ พบว่ามีบางสายพันธุ์ ตาดอกไม่พัฒนาในสภาพธรรมชาติ จากงานวิจัย พบว่าการปลูกในดินที่มีอุณหภูมิต่ำ (Soil Cooling System) โดยใช้ท่อน้ำเย็นหมุนเวียนใต้แปลงปลูก ให้มีอุณหภูมิ 16 องศาเซลเซียส ทำให้อัลสโตรมีเรียให้ผลผลิตต่อต้นมากกว่าการปลูกแบบเดิม โดยให้ผลผลิตที่ยาวนานและต่อเนื่องเพิ่มขึ้น  จากการปลูกทดสอบสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับผลิตตัดดอกได้ 7  สายพันธุ์ได้แก่ Orange  Queen, Saffier, Dimension, Baby  doll, Avalanche, Averest    และ Rachell   ซึ่งจะนำเอางานวิจัยนี้ออกสู่งานส่งเสริมเกษตรกรที่สถานีฯ อินทนนท์  จำนวน  1  ราย จำนวน 5  โรงเรือน โดยปลูกจำนวน 1,000  ต้น คาดว่าจะเริ่มปลูกในเดือน มิ.ย. 2555  และจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือน ต.ค. 2555  เป็นต้นไป

 

 

2.1 งานทดสอบและสาธิตการผลิตพืช

 

ประเภท

จำนวนชนิด

ชนิดพืช

สายพันธุ์

จำนวนต้น

พื้นที่ผลิต

ปริมาณผลผลิต

ไม้ตัดดอก

4

กุหลาบดอกใหญ่

13

800

 

 

 

 

กุหลาบดอกช่อ

10

500

 

 

 

 

กุหลาบดอก

2

150

 

 

 

 

เจอบีร่า

4

880

 

 

กาแฟ

1

กาแฟ

1

10,379

135

3,810 กก.

ไม้ผล

13

ราสพ์เบอรี

3

 

1.625

 

 

 

มัลเบอรี

5

47

0.25

 

 

 

เสาวรส

2

130

1

 

 

 

องุ่น

13

475

8.5  

 

 

 

สตรอเบอรี (พระราชทาน 80)

4

36,205

 

 

 

 

เคพกูสเบอรี

 

217

0.5

 

 

 

พลับ

32

1400

11

1877.4

 

 

สาลี่

12

69

3

 

 

 

พี้ช/เนคทารีน

23

1226

28

 

 

 

พี้ช/เนคทารีน

3

824

17

500

 

 

ส้ม

5

 

 

 

 

 

ทับทิม

20

200

 

 

 

 

กีวีฟรู้ท

4

920

 

1,025.4

 

 

อาโวกาโด

4

480

 

2,237.0

งานทดสอบและสาธิต      

 

ชนิดพืช

จำนวนต้น

 

จำนวน

(โรงเรือน)

พื้นที่ปลูก (ไร่)

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ

ผลผลิต

มูลค่า

1. ราสพ์เบอรี

 

 

1.625

 

 

 

-Amity

4,969

4

 

15.00

1,500.00

 

2. มัลเบอรี

47

 

0.25

 

 

 

-Black Mulberry

21

-

 

9.70

902.00

 

-Dwarf Red

4

-

 

 

 

 

-เชียงใหม่ 60

3

-

 

 

 

 

-King White

10

-

 

 

 

 

-ไต้หวัน

9

-

 

 

 

 

3. มัลเบอรีแปลงผลิต

208

 

1.17

 

 

 

- Black Mulberry

58

-

 

 

 

 

-เชียงใหม่ 60

150

-

 

 

 

 

4. เคพกูสเบอรี

217

-

0.5

92.50

6,110.00

 

5. เสาวรส

130

-

1

348.50

11,077.00

 

6. สตรอเบอรี

36,205

-

  1.  

 

 

 

-พระราชทาน 80

36,100

-

 

1,743.85

267,259.50

 

-พระราชทาน 72

15

-

 

 

 

 

-พระราชทาน 70

45

-

 

 

 

 

-พระราชทาน 60

25

-

 

 

 

 

-เนียวโฮะ

20

-

 

 

 

 

รวม

78,236.00

4.00

4.55

2,209.55

286,848.50