งานบริการด้านการท่องเที่ยว

1. การเข้าเยี่ยมชมสถานี ฯ จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมสถานีฯ ปี 2554 (ต.ค. 53 – ก.ย. 54) จำนวน 186,691 คน จำนวนรถ 27,067 คัน

การจำหน่ายบัตรผ่านประตู - จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว 148,263 คน รถจำนวนรถ 27,067 คัน

 

2.งานบ้านพักและงานกางเต็นท์

- บริการบ้านพัก จำนวน 34 หลัง จำนวนผู้เข้าพัก 22,567 คน

- บริการลานกางเต็นท์ จำนวนนักท่องเที่ยว 10,239 คน

 

สโมสรอ่างขาง

การจำหน่ายผลผลิตและของที่ระลึก - จำหน่ายผลผลิตมูลนิธิฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของที่ระลึก

 

ทัวร์ลูกค้าธนาคารกรุงไทย วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553

Le Tour Angkhang # 4 วันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ 2554

กูร์เม่ทัวร์ # 15 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2554

ค่ายเยาวชนเรียนรู้งานโครงการหลวง # 4 วันที่ 25 -28 เมษายน 2554

 

งานป่าชาวบ้าน “ 3 ทศวรรษงานป่าไม้ จากงานวิจัยสู่การพัฒนาป่าไม้บนพื้นที่สูง”วันที่ 21 กรกฎาคม 2554