10.1งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. การศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีคณะศึกษาดูงานประจำปี 2554 รวม 280 คณะ 15,483 คน - หน่วยงานราชการด้านเกษตร จำนวน 17 คณะ 1,023 คน - หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 54 คณะ 4,800 คน - หน่วยงานจากสถาบันการศึกษา จำนวน 94 คณะ 4,448 คน - หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทั่วไป จำนวน 93 คณะ 4,968 คน - หน่วยงานจากต่างประเทศ จำนวน 18 คณะ 226 คน

 

2. คณะสื่อมวลชนประจำปี 2554 รวม 39 คณะ 319 คน

3. งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

- ปรับปรุงข้อมูลลงข่าวหน้าเว็บไซด์ อ่างขาง www.angkhangstation.com

-แผ่นปลิวแผนที่สถานีฯ อ่างขาง จำนวน 20,000 แผ่น - แผ่นพับท่องเที่ยว + วิชาการ (ไทย) จำนวน 30,000 แผ่น

-แผ่นพับผลผลิตสถานีฯ อ่างขาง จำนวน 4,000 ชุด

-วารสารสถานี ฯ อ่างขาง 3 ปักษ์ จำนวน 900 เล่ม -ป้ายแผนที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ (ไทย / อังกฤษ) จำนวน 2 ป้าย

 

 

งานบริการทางวิชาการ 1.ศูนย์การเรียนรู้และบริการทางวิชาการ - หน่วยงานภายในมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 4 คณะ 911 คน

- หน่วยงานราชการ เกษตรกร จำนวน 8 คณะ 409 คน - หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 3 คณะ 13 คน

- ฝึกอบรมเกษตรกร เจ้าหน้าที่ คนงาน จำนวน 3 ครั้ง 150 คน - นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 สถาบัน 45 คน

- คณะใช้บริการหอประชุม อบรม ประชุม 117 คณะ 6,440 คน

- โครงการความร่วมมือระหว่างสถานีฯ อ่างขาง กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ หลักสูตรการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยเจ้าหน้าที่ ตามรายวิชา

 

 

2.โครงการห้องสมุดสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ดำเนินการรวบรวมผลงานทางวิชาการ ของสถานีฯ อ่างขาง ได้แก่

1.วิทยานิพนธ์ จำนวน 72 เรื่อง 99 เล่ม

2.ปัญหาพิเศษ จำนวน 64 เรื่อง 73 เล่ม

3.งานวิจัยที่ดำเนินงานที่สถานีฯ อ่างขาง จำนวน 200 เรื่อง 273 เล่ม

4. งานวิจัยที่ดำเนินงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 212 เรื่อง 275 เล่ม

5. งานวิจัยภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 36 เรื่อง 168 เล่ม

สามารถค้นหาหนังสือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตได้ http://anchan.lib.ku.ac.th/agent และโครงการร่วมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์