ชนิดพืช จำนวนต้น
ไม้โตเร็ว 6,000
ไผ่ 550
หญ้าแฝก 30,000

 

ชนิดปุ๋ย ปริมาณ
ปุ๋ยหมัก 549.4 ตัน
ปุ๋ยชีวภาพ 10,860 ลิตร

 

โดยรวบรวมและจัดส่งผลผลิตของเกษตรกร ที่ได้ผ่านการคัดบรรจุภายใต้มาตรฐานโครงการหลวงในระบบต่าง ๆ เช่น GAP GGP และอินทรีย์ รวม 12 ประเภท โดยได้ผ่านการวิเคราะห์สารตกค้างก่อนแล้ว จึงส่งผลผลิตไปยังงานรวบรวมผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง

ประเภทผลิตผล ปริมาณผลผลิต
พืชผักและไม้ผล ภายใต้มาตรฐาน การคัดบรรจุพืช ในระบบ GAP GGP และอินทรีย์ 12 ประเภท 1,434.38 ตัน
ไม้ตัดดอก 259,995 ดอก/ช่อ/กำ
ไม้ดอกไม้ประดับ 599,547 กระถาง/ต้น
ผลผลิตอื่น ๆ 376,147 ชิ้น

 

 

วิเคราะห์สารตกค้างในพืช 33 ชนิด จำนวน 4,922 ตัวอย่าง ผลการตรวจ ตรวจไม่พบ 33 ชนิด 4,914 ตัวอย่าง ตรวจพบในระดับปลอดภัย 3 ชนิด 8 ตัวอย่าง