1.2.2 โครงการทดสอบดำเนินการโดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่ ได้ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมข้าม เพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดี ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้ ปลูกทดสอบสตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ เพิ่มจำนวนสายพันธุ์ใหม่ๆ ทั้งเพื่อการบริโภคผลสดและการแปรรูป ได้ทำการผสมข้ามสายพันธุ์ของสตรอเบอรี่ ในปีงบประมาณ 2553 ทั้งหมด 27 คู่ผสม นำลูกผสมที่ได้มาปลูกทดสอบในแปลง ในปี 2554 คัดเลือกคู่ผสมที่มีลักษณะดีได้ 5 คู่ผสม และในปี 2555 ได้ปลูกทดสอบ และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีได้ทั้งหมดจำนวน 11 ต้น จาก 3 คู่ผสม ซึ่งจะนำต้นที่ผ่านการคัดเลือกไปปลูก เพื่อผลิตต้นไหล และนำไปปลูกทดสอบ เพื่อเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและลักษณะประจำพันธุ์ต่อไป และคาดว่าอีกประมาณ 5 ปี ถึงจะได้สตรอเบอรี่สายพันธุ์ใหม่

 

 

2.1 งานทดสอบและสาธิตการผลิตพืช

ประเภท ชนิดพืช พื้นที่ผลิต ปริมาณผลผลิต
ไม้ผล 7 ชนิด กีวีฟรุ้ท บ๊วย พี้ช พลัม พลับ สาลี่ อะโวกาโด้ 152.3 ไร่ 33,361.90 กก.
ไม้ผลขนาดเล็ก 2 ชนิด สตรอเบอรี่ บลูเบอรี่ 5 ไร่ 865.95 กก.
ไม้ดอกไม้ประดับ 367 ชนิด -ไม้ถุง 678,803 ถุง
-ไม้ประดับ 2,726 ต้น
-ไม้ตัดดอก 34,831 ดอก
-เมล็ดพันธุ์ 24,755 กรัม
10.49 ไร่  
  ไม้ดอกกระถาง 3 โรงเรือน 23,756 กระถาง
  สนและบอนไซ
จำหน่าย 2,150 กระถาง
ปลูกประดับ 5,707 ต้น
11.26 ไร่  
พืชไร่ 4 ชนิด   8 ไร่ 544 กก./320 กำ
กาแฟ   17.3 ไร่ 2799.50 กก.
ป่าไม้ ไผ่ 2 ชนิด
ไม้โตเร็ว 5 ชนิด
2 ไร่ 1,185 กก. 15 ลำ83,325 ต้น
เห็ด พอตโตเบลโล่ 1 1,268.17 กก.