1.1 งานวิจัย 1.1.1 งานวิจัยที่สนับสนุนงบประมาณโดยฝ่ายวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง แบ่งเป็น 8 หมวด จำนวน 20 โครงการ ดำเนินงานแล้ว 18 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

ลำดับ หมวดงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ผัก  3011-3618

 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลันเตาฝักใหญ่เพื่อให้

ผลผลิตสูงและต้านทานโรคราแป้ง

นางอัญชัญ ชมภูพวง
2 สมุนไพร 3015-3808

การวิจัยและพัฒนาเจียวกู่หลานเป็นสมุนไพร

เศรษฐกิจสำคัญของโครงการหลวง(ระยะที่1)

 ศ.ดร.สุธรรม อารีกุล
3 ไม้ผล 3025-3551

 การทดสอบพี้ชและเนคทารีนพันธุ์ใหม่

ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ
4 ไม้ผล  3025-3831

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง

ผศ.ดร.อุษณีย์ พิชกรรม
5 ไม้ผล 3025-3832 เบบี้กีวีฟรู้ทในประเทศไทย ดร.กุลทินี ผิวนิล
6 ไม้ผล 3025-3833

การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหล

ของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 นายเวช เต๋จ๊ะ
7 ไม้ผล  3025-3834 การปรับปรุงพันธุ์พี้ชและเนคทารีน  รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ
8 ไม้ผล  3025-3835 การรักษาเชื้อพันธุกรรมไม้ผลเขตหนาว  รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ
9 ไม้ผล  3025-3869 โครงการทับทิมเขตหนาว  ว่าที่ ร.ต.ณัฐทวี มาบางครุ
10 ไม้ผล  3025-3872

การผลิตกีวีฟรู้ทบนพื้นที่ต่ำกว่า 700 เมตร

จากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการเสียบตา

 ดอกที่ผ่านความหนาวเย็นต่างกัน

ผศ.ดร.สห ตุลพงศ์
11 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  3035-3881  การพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้จันทร์ทองเทศ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก
         
12 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  3035-3882

ผลของการตัดขยายระยะต่อสมบัติของดินและ

การกระจายของไม้พื้นล่างในสวนป่าไม้ต่างถิ่น

 ณ ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ
13 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  3035-3883

 การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อ

การปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง

ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธุ์
         
14 ไม้ดอกไม้ประดับ  3040-3885 การศึกษาการผลิตกุหลาบดอกช่อเพื่อการค้า นางจิราภรณ์  ยังอยู่ดี
15 อารักขาพืช  3060-3863 โครงการย่อยที่ 1 งบสนับสนุนและดำเนินการ  รศ.ดร.นุชนาฏ จงเลขา
16 อารักขาพืช  3060-3864

โครงการย่อยที่ 2 การจัดทำระบบฐานข้อมูลชนิด

ของศัตรูพืชและสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่มูลนิธิฯ

นางสาวกาญจนา วิชิต- ตระกูลถาวร

 

17 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3065-3847

 การพัฒนารูปแบบและการผลิตถุงห่อผลไม้

เมืองหนาว

 ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
         
18 ดินและธาตุอาหารพืช  3070-3859

 ผลระยะยาวการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อ

ผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับใน

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

 ดร.ศภุชัย อำคา
19 ดินและธาตุอาหารพืช 3070-3896

 โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ในพื้นที่

ขาดความอุดมสมบูรณ์

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช
20      โครงการกำหนดชั้นคุณภาพอุณหภูมิดินและ  น.ส.สุมิตรา วัฒนา
       สภาพความชื้นดินในบริเวณพื้นที่สูงโครงการหลวง กรมพัฒนาที่ดิน

1.1.2 งานวิจัยที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณประจำปีของสถานีฯ จำนวน 6 หมวดงาน 15 โครงการ ดำเนินงานแล้ว 13 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

ลำดับ หมวดงาน ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ไม้ผลขนาดเล็ก โครงการปรับปรุงและทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่ น.ส.พรปวีณ์  ปันดอนตอง
2 ไม้ผลขนาดเล็ก

การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของบลูเบอรี่จากกิ่งปักชำ

ที่ปลูกในกระถางและปลูกลงแปลง

น.ส.พรปวีณ์  ปันดอนตอง
3 ป่าไม้ ขนาดของรากไม้เพาโลว์เนียที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ นายขจร สุริยะ ,ปราโมท สุขสถิตย์
4 ป่าไม้ การสำรวจแจงนับไผ่บงใหญ่ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นายขจร สุริยะ ,ปราโมท สุขสถิตย์
5 ไม้ดอก งานทดสอบวัสดุปลูกกุหลาบ  นางจิราภรณ์  ยังอยู่ดี
6 ไม้ดอก  งานทดสอบการผลิตไม้ตัดดอกชนิดใหม่  นางจิราภรณ์  ยังอยู่ดี
7 ไม้ดอก งานทดสอบการปลูกกุหลาบในโรงเรือนแบบโค้งมระบบเปิด-ปิด   นางจิราภรณ์  ยังอยู่ดี
8 ไม้ดอก

ศึกษาเปรียบเทียบฤดูกาลปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

และการการออกดอกของต้นลูพิน (Lupinus polyphyllus)

นายจงธวัช  พันยะศรี
9 ไม้ดอก การศึกษาการเจริญเติบโตและการออกดอกของ Geranium นายธนาวุฒิ  ณะคำ
10 ไม้ดอก การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำของ Azalea นายธนาวุฒิ  ณะคำ
11 ผัก

อิทธิพลของสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมโอ๊คลีฟแดง

ในไฮโดรโพนิคส์ระบบดีอาร์เอฟภายใต้สภาพโรงเรือน

นายอานุภาพ  โรมา
12 ผัก ศึกษาปริมาณการให้น้ำและวิธีเพิ่มคุณภาพผลผลิตของแรดิชชิโอ
ภายใต้สภาพโรงเรือน
นายอานุภาพ  โรมา
13 ผัก เปรียบเทียบการปลูกและวิธีการให้ปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของอาร์ติโช๊ค
นายอานุภาพ  โรมา
14 พืชสมุนไพร  ศึกษาวัสดุย้ายกล้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเจี๊ยวกู่หลานหลังย้ายจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นายจำรัส  อินทรฯ
15 อารักขาพืช การผลิตขยายไรตัวห้ำเพื่อใช้ควบคุมไรสองจุดในแปลงสตรอเบอรี่ นายเชิด ชูยัง

 

 1.2 ผลงานวิจัยเด่น

1.2.1 งานวิจัยเด่นที่สนับสนุนงบประมาณโดยฝ่ายวิจัย โครงการปรับปรุงพันธุ์พี๊ช คณะผู้วิจัย อุณารุจ บุญประกอบ ณัฐทวี มาบางครุ สรณ์รังสรรค์ ไทยสมัคร และ พรประเสริฐ ธรรมอินทร์ ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 งานวิจัยได้ดำเนินงาน 2 แนวทาง คือ

1. การนำเข้าเชื้อพันธุกรรมจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย และ บราซิล ในรูปต่าง ๆ เช่น ต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และละอองเกสร เพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมสำหรับงานปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนเพื่อประเมินและคัดเลือกพันธุ์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

2. การสร้างพันธุ์ใหม่ๆ ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์แบบควบคุมเพื่อสร้างลูกผสมใหม่ๆ การปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกหาลูกผสมขั้นสูงที่มีลักษณะดีเด่นกว่าต้นอื่นๆ ดำเนินงานวิจัยที่ สถานี ฯ อ่างขาง และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) และขยายผลงานวิจัยที่ สถานีฯ อินทนนท์ (ขุนห้วยแห้ง) และ ศูนย์ฯ ปางอุ๋ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ไม้ผลพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเด่นเหมาะสมต่อการปลูกเป็นพืชอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา พบว่า สามารถคัดเลือกพันธุ์พี้ชใหม่ๆ จากพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นพันธุ์สำหรับรับประทานสด จำนวน 4 พันธุ์ พร้อมกับตั้งชื่อและขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว 5 พันธุ์ ประกอบด้วย “อำพันอ่างขาง 1” “อำพันอ่างขาง 2” “อำพันอ่างขาง 3” และ“ อำพัน อ่างขาง 4” เป็นพันธุ์เพื่อแปรรูปหรือรับประทานสด 1 พันธุ์ คือ “Jade” จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูกแล้วในหลาย ๆ พื้นที่ นอกจากนี้การสร้างพันธุ์ใหม่ๆ ด้วยวิธีผสมพันธุ์ ยังได้ลูกผสมขั้นสูงของพี้ชและเนคทารีนที่น่าสนใจอีกจำนวนหนึ่ง เช่น RPA33-1C, 47138B5T38, RPA22-1N และ 45007B24T19 เป็นต้น และอยู่ระหว่างการทดสอบขั้นสุดท้ายที่ สถานี ฯ อ่างขาง ศูนย์ ฯ ขุนวาง และสถานี ฯ อินทนนท์ (ขุนห้วยแห้ง) คาดว่าอาจนำออกส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกในปี พ.ศ. 2557 สำหรับสถานีฯ อ่างขางได้นำพันธุ์พี้ชออกส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในงานส่งเสริมจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านคุ้ม บ้านหลวง และบ้านผาแดง เกษตรกร 40 ราย พื้นที่ 123 ไร่ จำนน 9,840 ต้น

 

ลำดับ พันธุ์ จำนวนเกษตรกร พื้นที่ จำนวนต้น
1 Earli Grande 20 55 4,400
2 Tropic Beauty 13 15 1,200
3 Jade 20 36 2,880
4 อำพันอ่างขาง 2 9 9 720
5 อำพันอ่างขาง 4 8 8 640
รวม   40 123 9,840

 

Jade

Tropic Beauty

อำพันอ่างขาง 1

อำพันอ่างขาง 2

อำพันอ่างขาง 3

อำพันอ่างขาง 4