Titleวารสารโครงการหลวง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2543
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2543
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Volume4
Section1
Abstract

Notes

ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวเขา

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการพัฒนากาแฟอราบิก้าในพื้นที่โครงการหลวง

บทคัดย่อ

การศึกษาการผลิตดอกหน้าวัวเพื่อการค้า

การพัฒนาโรงเรือนและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่และการศึกษาการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนปลูกพืช

การคัดเลือกสายพันธุ์ Gypsophila นำเข้าจากประเทศอิสราเอล

การทดลองเชื้อจุลินทรีย์เพื่อควบคุมเชื้อ

การรวบรวมและการศึกษาการพัฒนาพันธ์ไม้ดอกพื้นเมือง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอารักขาพืช: เหล้าเก่าในขวดใหม่ GMOs สำหรับการผลิตพืชต้านทางโรค

แนะนำผลิตภัณฑ์: คะน้ายอด(คะน้าฮ่องกง) ซานเหย้า

 

Citation Key878
AttachmentSize
4-1V.pdf3.22 MB