Titleการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2545
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Conference Nameการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545
Date Published12/2545
Place Publishedณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
Abstract

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2545 จัดขึ้นวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2545 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ได้เชิญคุณจิโรจน์ ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไพฑูรย์สะพลี และบริษัทโซโลมอน (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายพิเศษในเรื่อง “การวิจัยที่ควรเป็น...จากมุมมองของนักธุรกิจ” และการนำเสนอผลงานวิจัยอีก 70 โครงการ

Citation Key765