Titleการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2546
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2546
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Conference Nameการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2546
Date Published12/2546
Abstract

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2546 จัดขึ้นวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บูรณาการของสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาผลผลิตของโครงการหลวง” และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งสิ้น 42 โครงการ

Citation Key764