Titleการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2551
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Date Published12/2551
Place Publishedศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
Keywordsการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
Abstract

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2551 จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “จีน : VS. ไทย : ใครจะเป็นครัวของโลก” โดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการบรรยายงานวิจัยเด่นอีก 2 หัวข้อ ได้แก่ “เราต้องทำชาให้เป็นชา (ดี อร่อย)” โดย Mr.Chein Chi-Yeh และ “พี้ช : ท้อที่ไม่เคยถอย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านต่างๆ อีก 69 โครงการ

Citation Key759