Titleการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี2553
Publication TypeConference Proceedings
Year of Publication2553
Corporate Authorsมูลนิธิโครงการหลวง
Date Published12/2553
Abstract

การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี2553จัดขึ้นในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยในวันแรกจะมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิกฤตโลกร้อน: ผลกระทบและแนวทางแก้ไข” โดยศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว และการบรรยายงานวิจัยเด่นอีก 2 หัวข้อ ได้แก่ “การขยายผลระบบการผลิตภายใต้คุณภาพมาตรฐาน GLOBAL G.A.P.” โดย คุณอัญชัญ ชมภูพวง และ “ดินดอยโครงการหลวง...ความท้าทายและภัยคุกคาม” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สันติ์  สีจันทร์ ในวันที่สอง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)]

Citation Key756
AttachmentSize
1_content.pdf80.97 KB
2_summarize.pdf264.91 KB
3_speech.pdf184.95 KB
4_proceeding53_01.pdf3.58 MB
4_proceeding53_02.pdf196.44 KB
4_proceeding53_03.pdf3.92 MB
4_proceeding53_04.pdf1.42 MB
4_proceeding53_04_05.pdf3.21 MB
4_proceeding53_06_09.pdf2.37 MB
4_proceeding53_10_12.pdf953.06 KB
4_proceeding53_13_14.pdf2.34 MB
4_proceeding53_15_16.pdf1.06 MB
5_Poster.pdf124.61 KB
6_summarize2 .pdf165.1 KB
7_Appendix.pdf204.96 KB