Titleการพัฒนาทักษะการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขาตามกระบวนการอิพเทด (ipted) บ้านห้วยบงเหนือหมู่ 3 ตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
Publication TypeBook
Year of Publication2550
Authorsจอมมูล, เอนก, and มูลนิธิโครงการหลวง
Publisherมูลนิธิโครงการหลวง
Place Publishedเชียงใหม่
Call Numberภน 307.72 อ551ก
Keywordsการพัฒนาชุมชน, การพึ่งตนเอง, ชาวเขา, เชียงใหม่. กิ่งอำเภอแม่ออน
Citation Key___2550-2