พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
เป็นผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64

วันที่ 15 เมษายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เป็นผู้แทนของมูลนิธิโครงการหลวงจากประเทศไทย กล่าวถ้อยแถลงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำคัญของกลุ่มสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ในรูปแบบ VDO Conference เนื่องจากในปีนี้ทั่วโลกประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการประชุม CND นี้ จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมความคิดจากประเทศสมาชิก เพื่อเป้าหมายสู่การอยู่ดีกินดีของประชาคมโลก ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 12 - วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 โดยมีศูนย์บริหารการประชุมด้วยระบบ Video Conference ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

จากแถลงการณ์ที่ประชุมของ CND เมื่อ ปี พ.ศ. 2562 ที่ได้แสดงความกังวลต่อความท้าทายจากปัญหายาเสพติดโลก และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน โดยประเทศสมาชิกย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของ CND ในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานหลายปี (multi-year workplan) สำหรับการหารือประเด็นสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่ง 1 ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด”

โดยที่มูลนิธิโครงการหลวงเป็นหนึ่งในองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาฝิ่น และความยากจนบนพื้นที่สูง ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงต่าง ๆ ในประเทศและนานาชาติได้อย่างแท้จริง ดังนั้น มูลนิธิโครงการหลวง จึงได้รับการยอมรับในเวทีการประชุมเพื่อ ถ่ายทอดรูปแบบความสำเร็จให้เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่น ๆ โดยการประชุมครั้งนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานพัฒนาเลือกของมูลนิธิโครงการหลวงต่อเยาวชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง

  

โครงการ “วัคซีนวัยรุ่น” จากความร่วมมือของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)

จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย รวมถึงการแพร่กระจายของสารเสพติดชนิดใหม่ที่ไม่ใช่ฝิ่นเช่นในอดีต ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูง ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันเพื่อพร้อมรับมือจากความเสี่ยงต่าง ๆ โดยได้ดำเนินงานภายใต้โครงการ “วัคซีนวัยรุ่น” จากความร่วมมือของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กิจกรรมสำคัญ คือ การพัฒนาความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร การสร้างจิตสำนึกรักและตระหนักถึงคุณค่าของการทำเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ การฝึกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม โดยมีเยาวชนกว่า 130 คน เข้ารับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบในปีนี้ และมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมช่วยกันคิด พัฒนา และสร้างประโยชน์แก่ชุมชนของตนเอง

ปัจจุบัน มูลนิธิ โครงการหลวงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทางเลือกให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังการพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน มีภาวะผู้นํามีจิตอาสา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป