องคมนตรีรับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบหนังสือการใช้ประโยชน์พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการหลวงเป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง สามารถทำกินและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน 25 แห่ง ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติ 13 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการและสถานี รวมทั้งพื้นที่แปลงส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง