องคมนตรีตรวจรับงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงในระยะที่ 1 พร้อมติดตามความก้าวหน้า

วันที่ 12 มีนาคม 2562 องคมนตรีจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และองคมนตรีพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงในระยะที่ 1 เพื่อตรวจรับงานก่อสร้างพร้อมติดตามความก้าวหน้าโดยผู้แทนกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในบริเวณพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงแม่เหียะ จำนวนเนื้อที่ 21.9 ไร่ เพื่อเป็นส่วนปฏิบัติการทดลองวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาต่างๆ และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง และเผยเเพร่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศการออกแบบอาคารได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ ส่วนงานออกแบบ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีกองพลพัฒนาที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 8.27