องคมนตรีร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นกับ UNODC สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 3 มีนาคม 2563 องคมนตรี พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมหารือในโครงการพัฒนาทางเลือกกับผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNODC และผู้จัดการ UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการพัฒนาต่อยอดความร่วมมือในปี พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2556 UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง ในการสนับสนุนงานพัฒนาทางเลือกในพื้นที่รัฐฉาน โดย UNODC ต้องการนำองค์ความรู้การพัฒนาพืชทดแทนพืชเสพติดของโครงการหลวงไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ ดังนั้นจึงเกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน จำนวน 2 ฉบับ เมื่อปี พ.ศ.2560 และ 2561

ในโอกาสที่องคมนตรีพร้อมคณะผู้แทนจากโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นสูงเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จึงได้มีการจัดการหารือแผนงานความร่วมมือต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นของโครงการหลวงในการช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ จะเป็นการจัดทำความร่วมมือภายใต้แผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่าง 2หน่วยงาน แทนการลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยโครงการหลวงจะดำเนินการต่อเนื่องในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินโครงการของ UNODC ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ พัฒนาและส่งเสริมการปลูกอาโวคาโดคุณภาพ ส่งเสริมการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนแก่กลุ่มสตรี ให้การปรึกษาแนะนำเทคโนโลยีการปลูกผักในระบบโรงเรือน และระบบน้ำหยด พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวให้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ และ UNODC เมียนมา แลกเปลี่ยนโดยให้การสนับสนุนการพัฒนากาแฟอราบิก้า โดยส่งผู้เชี่ยวชาญกาแฟมาให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเทคนิคการผลิต การปลูกกาแฟแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการหลวง พร้อมแนะนำเมล็ดพันธุ์กาแฟสายพันธุ์คุณภาพทดลองปลูกในพื้นที่โครงการหลวง และยังรวมไปถึงการให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคในการการเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟคุณภาพสูงอีกด้วย