องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง 

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ เดินทางไปตรวจติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง บริเวณจุดก่อสร้างตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตาม ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร บริเวณพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 21.9 ไร่ เพื่อการศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ ที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูง และการค้นคว้าวิจัยอื่น ๆ และจะกลายเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่สำคัญ เป็นประโยชน์แกประชาชนชาวไทยและต่างประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานวางฐานอาคารปฏิบัติการ 1,2 และอาคารอำนวยการแล้ว กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานก่อสร้างโดยมีกรอบระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน ระหว่างเดือน มกราคม 2563- สิงหาคม 2564 และได้เริ่มงานก่อสร้างเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2563 โดยใช้อัตรากำลังพลทหารช่าง 120 นาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการขุดลอกสระน้ำในพื้นที่แล้วเสร็จ 8% และได้เริ่มตอกเสาเข็ม คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนมีนาคม 2563 การตอกเสาเข็มจะเสร็จสิ้น ผลการดำเนินงานในภาพรวมแล้วเสร็จ 1.79% และมีแผนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อยเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในบริเวณรอบๆ พื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ร่วมสำรวจน้ำบาดาลหากมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มเติม