องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/ 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยองคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังรายงานสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงในวาระที่โครงการหลวงครบรอบการดำเนินงาน50 ปีในพ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายเดือน ธันวาคมที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวม 17 ประเทศถึง675 คน ผลจากการประชุมนี้โครงการหลวงจะได้นำไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ ซีเอ็นดี สมัยที่ 63 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส. ได้คัดเลือกผลงานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงซึ่งถือเป็นโมเดลที่ประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพทดแทนฝิ่นที่เห็นผลเป็นรูปธรรมไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการใหญ่ภายในการประชุมในหัวข้อ50 ปี แห่งการพัฒนาทางเลือกสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยโดยที่การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเกิดจากพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสืบสานตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN-SDGs)โดยตรงถึง 11 เป้าหมายและยังสอดคล้องทางอ้อม6 เป้าหมายปัจจุบันรูปแบบการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงยังได้ขยายไปยังพื้นที่สูงอื่นในประเทศอีก 44 แห่งโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2548 เพื่อนำรูปแบบความสำเร็จไปสู่พื้นที่สูงอื่นที่มีปัญหานอกเหนือจากพื้นที่สถานีวิจัยเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่งใน 6 จังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากนอกจากนี้โครงการหลวงยังมุ่งหวังให้รูปแบบความสำเร็จหรือโครงการหลวงโมเดลนี้ได้สร้างประโยชน์ความพอเพียงปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนแก่ชาวโลกสมดังเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ดังนั้นการที่ประเทศไทยนำโครงการหลวงโมเดลไปเผยแพร่ในต่างประเทศครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ให้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติและยังก่อเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่มวลมนุษยชาติ

จากนั้นองคมนตรีได้รับฟังและพิจารณาการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากขบวนการแปรรูปกาแฟกะลาซึ่งโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืนในพื้นที่บ้านป่ากล้วย-ขุนยะ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีเกษตรกรปลูกกาแฟอราบิก้าในโครงการรวมพื้นที่ปลูก113.5 ไร่และในระยะที่ 2 นี้จะมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากขบวนการแปรรูปกาแฟกะลาก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามตามวัตถุประสงค์สำคัญของโครงการหลวงองคมนตรียังได้ให้นโยบายต่อเนื่องในการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวงเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วทั่วถึงคือให้ทุกๆศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจัดทำแปลงสาธิตภายในศูนย์เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในพื้นที่โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่อื่น