การประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 องคมนตรี นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยมีคณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าสถานีวิจัย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

ในวาระแรก องคมนตรีประธานการประชุมได้ให้นโยบายการทำงานเพื่อสนองตามพระราชประสงค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และสนองตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดูแล รักษา และฟื้นฟูพื้นที่ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่สูงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยสถานีวิจัยเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติของโครงการหลวง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงต้องให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการดำเนินการสำรวจ ควบคุม และดูแลการใช้พื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทำการ และพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรในความรับผิดชอบ โดยให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำการเพาะปลูกในที่ที่เหมาะสม ไม่ให้ทั้งสองส่วนรุกล้ำกันและกัน พร้อมทั้งช่วยกันขับเคลื่อนสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

จากนั้นได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้งผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง โดยโครงการหลวงนำพันธุ์ที่มีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ต่ำ ซึ่งมีปริมาณโอเมก้า 3, 6, 9 สูง และมีปริมาณของไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมอง โดยโครงการหลวงมีแผนพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบแคปซูลนิ่ม จำหน่ายในตราโครงการหลวงต่อไป 

นอกจากนี้ องคมนตรีได้รับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง ตามนโยบายของโครงการหลวงที่มุ่งดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติเพื่อทดแทนสารเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน รวมทั้งวิธีเขตกรรม ได้แก่ การดูแลและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของต้นพืชให้เหมาะสมเพื่อทำลายแหล่งอาศัยของศัตรูพืช ปัจจุบันโครงการหลวงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้ว จำนวน 12 ชนิด ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลง 7 ชนิด และในปีงบประมาณ 2563 ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรในการป้องกันศัตรูพืชและแมลง ในปีงบประมาณ 2563 นี้ คือ ฟีโรโมนด้วงหมัดผัก ชีวภัณฑ์และสารสกัดจากธรรมชาติต่าง ๆ เหล่านี้ มีความปลอดภัยทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการหลวง ได้มีส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพงานจักสานแก่ผู้สูงอายุ เริ่มนำร่องที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จ.เชียงราย และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความรู้ เพิ่มทักษะการจักสานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นอาชีพ (ได้แก่ ขันโตก กระบุง กระเช้า ตะกร้า และปลอกมีด) ซึ่งผลิตภัณฑ์จักสานเหล่านี้จะนำไปจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ จำหน่ายในร้านโครงการหลวงทุกสาขา และในงานโครงการหลวง 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2562  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่