องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 องคมนตรี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 1/ 2563  ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยองคมนตรีได้รับมอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 120 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารคลุมและอุปกรณ์ประกอบ รวมมูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท  จากนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศ สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีปัญหากระทบการทำงาน ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทดลองใช้งานแล้ว

จากนั้นองคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2562 นี้ มูลนิธิโครงการหลวงครบ 50 ปีผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ได้สร้างคุณูปการมากมายต่อชาวเขา ชาวไทย และชาวโลก ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้ถอดบทเรียน 50 ปี ของการดำเนินงานตามพระราชประสงค์ เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การปลูกพืชเสพติด และการทำเกษตรแบบเลื่อนลอย จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 50 ปี จึงได้รับการยอมรับในรูปแบบการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ ด้วยการดำเนินการตามแนวพระราชประสงค์และพระราชดำริ ในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อถอดบทเรียนแล้วจะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลวิชาการได้เผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแบบสาธารณะ แปลงผันหนังสือในรูปอิเล็กทรอนิกส์ E-Book เข้าผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์โครงการหลวง ซึ่งทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการสืบค้นหนังสือหรือเอกสารที่ต้องการ โดยไม่ต้องค้นหาหนังสือฉบับ ปัจจุบันระบบพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจแล้ว