วันที่ 12 กันยายน 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีวิจัย/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน

ในเวลา 09.00 น. องคมนตรีประธานการประชุมได้ให้นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อสนองตามพระราชประสงค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ได้รับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์อุตุนิยมวิทยา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ให้แก่สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ รวม 10 แห่ง  จำนวน 9,000,000 กล้า เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อาทิ การจัดทำระบบชลประทาน การก่อสร้างเส้นทางลำเลียง การปรับปรุงพื้นที่ดินกรด และการจัดทำฐานข้อมูลแปลงถือครองการเกษตรของเกษตรกรศูนย์พัฒนาฯ เลอตอ   การจัดทำฐานข้อมูลแปลงถือครองการเกษตรของศูนย์ฯ เลอตอ รวม 14 หมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินการยังเป็นไปได้ล่าช้ากว่าที่คาดหมายเนื่องจากในพื้นที่ดำเนินการฝนตกทุกวันทำให้การเดินทางไม่สะดวก  เส้นทางฯ ในหลายพื้นที่ ที่จะเข้าไปยังแปลงเกษตรกรไม่สามารถใช้รถสัญจรได้ ประกอบกับต้นไม้ล้มทับเส้นทางการสัญจร ระบบสัญญาณการสื่อสารไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้ไม่สามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีปริมาณการนำสารชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยไปใช้ในพื้นที่ สถานี/ศูนย์ รวม 39 แห่ง  ในเดือนสิงหาคม รวม 18,727.20 หน่วย   ปริมาณการใช้สะสม ปี 2562 ( 11 เดือน) รวม 54,738.56 หน่วย ซึ่งเกินกว่าแผนประมาณการณ์ที่คาดไว้ของ ปี 2562 นอกจากการรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์แล้ว หน่วยงานอารักขาพืชของโครงการหลวงยังดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของสถานี/ศูนย์ ต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการอารักขาพืชอย่างถูกต้องในระบบมาตรฐาน Global Gap เทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์/สารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ  และเร่งดำเนินการด้านการส่งเสริมจิตสำนึกของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ให้ใส่ใจดูแลพืชผลเพื่อคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้แล้ว ในระหว่างวันที่ 14- 30 กันยายน  2562 ฝ่ายงานการตลาดโครงการหลวง ได้กำหนดจัด กิจกรรม Healthy Festival Week  เพื่อเป็นการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งมากด้วยคุณภาพและมีความหลากหลาย ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป  สมุนไพรแปรรูป หัตถกรรม ชา และปศุสัตว์  ในราคาจำหน่ายที่ย่อมเยากว่าราคาปกติ ให้แก่ผู้บริโภค ในช่องทางการจำหน่ายต่าง ๆ ของโครงการหลวง ได้แก่ ร้านโครงการหลวง ทั้งในกรุงเทพ  เชียงใหม่ อุดรธานี และช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ