องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และเป็นประธานในพิธีรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

วันที่ 3 เมษายน 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปร่วมประชุมติดตามงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางให้เป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งเป็นประธานการลงนามและรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยสำคัญของโครงการหลวงที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อพ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9มีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานีวิจัยและพัฒนาพืชผลเขตหนาวทดแทนฝิ่น ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ในการประชุมติดตามงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางครั้งนี้ องคมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของสถานีฯอ่างขางและหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงคือ ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทย โดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กำจัดการปลูกฝิ่น รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องโดยให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า ทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูก สถานีฯ อ่างขาง จึงนับเป็นต้นแบบของการวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงผลสำเร็จจากงานวิจัยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 50 ปีมีมากกว่า850 โครงการ ประกอบด้วยพันธุ์พืชและสัตว์512 ชนิด 1,496 สายพันธุ์และในปี พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ. 2562 ยังมีงานวิจัยใน6 ประเภท ได้แก่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ป่าไม้ บอนไซ และพืชอื่นๆรวม 21 โครงการที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยให้ได้ชนิดและสายพันธุ์พืชที่หลากหลายเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่สูงของประเทศไทยอาทิโครงการปรับปรุงพันธุ์พีชและเนคทารีน โครงการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์สตรอว์เบอร์รีโครงการศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปลูกป่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นต้น ผลสำเร็จจากการวิจัยที่ผ่านมาได้ส่งเสริมสู่เกษตรกรชาวเขา เผ่าลาหู่ ดาราอั้ง จีนยูนนาน และไทยใหญ่ รวม 4 หมู่บ้านโดยรอบสถานี จำนวนประชากรในพื้นที่ดอยอ่างขางที่ได้รับประโยชน์รวม 5,808 คนมีรายได้มากกว่าการปลูกฝิ่นในอดีตหลายสิบเท่า และดำรงชีพอย่างเป็นสุขในปัจจุบัน


นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้นำผลงานวิจัยเหล่านี้ส่งเสริมสู่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ใน 6 จังหวัดภาคเหนือและขยายไปยังพื้นที่สูงอื่นของประเทศไทยอีกด้วยหลังจากประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแล้ว องคมนตรียังได้เป็นประธานลงนามการรับมอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขางคืนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่ธรรมชาติ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์การก่อตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ นายอำเภอฝาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีพร้อมทั้งสำรวจบริเวณโดยรอบรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง เพื่อวางแผนการฟื้นฟูพื้นที่คืนสู่ธรรมชาติในลำดับต่อไป


การดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาถึง50 ปีของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเกิดผลงานวิจัยที่หลากหลาย สร้างอาชีพและความอยู่ดีกินดีแก่เกษตรกรชาวเขามากมายและกำลังพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูง “อ่างขางโมเดล”โดยนอกจากการวิจัยและพัฒนาอาชีพแล้วมูลนิธิโครงการหลวงยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน เกิดประโยชน์ทั้งแก่ชาวเขา ชาวเราและชาวโลก